Работен пакет 1

РП1 засяга наемането на ръководител от Европейското научно пространство с титлата началник Отдел по биология на стволовите клетки в новосформирания Департамент по биология на стволовите клетки (SCBD) при Научноизследователския институт на МУ- Варна. Новият назначен учен ще бъде висококвалифициран в областта на биологията на стволовите клетки, с доказани управленски умения, лидерски опит и опит.

Работен пакет 2

РП2 ще се съсредоточи върху сформирането на екип на ръководителя от ЕНП, включително вземането на решение за състава на екипа, разработването на процедурата за набиране на персонал, окончателния подбор и наемането на работа. РП ще включва и план за организация на научната дейност, човешките ресурси, финансите и администрацията и разпространението на резултатите от проекта, за организация на новонаетите (и съществуващи) служители на МУ-Варна в новия Департамент по биология на стволовите клетки към Научноизследователския институт на МУ- Варна.

Работен пакет 3

РП3 ще засяга прилагането на структурни промени в МУ-Варна в съответствие с приоритетите на ЕНП и засилването на капацитета на екипа за успешно участие в ЕНП. Стратегията, научната програма и планът за действие на Департамента по биология на стволовите клетки ще бъдат изцяло разработени, а работата му ще бъде редовно наблюдавана.

Работен пакет 4

Целта на РП е да засили научните постижения на МУ-Варна в областта на биологията на транслационните стволови клетки. Това ще бъде постигнато чрез: 1. Едностранен и двустранен обмен с чуждестранни изследователски центрове за върхови постижения; 2. Редовни обучения за изследователи на МУ-Варна, пост докторанти и докторанти; 3. Конференции, конгреси, симпозиуми и обучения за екипа на ръководителя от ЕНП и персонала на Научноизследователския институт в областта на биологията на стволовите клетки, правата върху интелектуалната собственост, иновациите, създаването и управлението на проекти.

Работен пакет 5

Работният пакет има за цел да насърчи регионалния растеж, разширяването и дългосрочното развитие на нови изследвания и терапии на нови стволови клетки чрез взаимодействие с външни за МУ-Варна медицински специалисти, докторанти, лекари, пациентски организации и политически органи. По-конкретно, задачите включват:

1. Привличане и обучение на докторанти в области, включващи работа по биология на стволовите клетки, 2. Обучение на медицински персонал от други болнични заведения в региона, като по този начин се дава възможност за разпространение на практиката в други университетски и болници в регионален мащаб, 3. Сътрудничество между лекари и пациентски организации, 4. Преодоляване на затрудненията в политиките и по този начин насърчаване на по-широкото регионално и политическо развитие в областта на биологията на стволовите клетки, 5. Диалог с политиците за реформи в пътната карта за научноизследователска и развойна дейност.

Работен пакет 6

Шестият РП има за цел да засили трансфера на иновации и дългосрочното сътрудничество чрез дейности по трансфер на знания със сектора на здравеопазването, свързване с ключови проекти и организации, както и иницииране на общи национални (вкл. Структурни фондове) и международни съвместни проекти. Ръководител на РП: ръководителя от ЕНП.

Работен пакет 7

Седмият РП ще се съсредоточи върху прилагането на ефективна стратегия за комуникация и разпространение, за да подчертае потенциала и постиженията на МУ-Варна за научноизследователска и развойна дейност и да увеличи максимално нейното въздействие на регионално, национално и международно ниво. Основните цели са: 1. Повишаване на обществената и научната информираност по проекта; 2.Съдействие при взаимодействието с научните и ненаучните публики, включително здравната индустрия; 3. Осигуряване на правилното разпространение и използване на постиженията на проекта по най-ефективния начин. Ръководител на РП: г-жа Елица Дренска.

Работен пакет 8

РП8 цели да координира и утвърди развитието и резултатите на проекта и да гарантира спазването на финансовите и административните процедури на ЕК. Подробните цели на работния пакет са:1. Осигуряване на оптимална координация на научните, човешките и финансовите ресурси; 2. Оптимизиране и гарантиране на интеграцията между изследователските дейности на РП; 3. Гарантиране на правилното функциониране и ефективност на координационните, консултативните и управителните съвети; 4. Осигуряване навременното и подходящо докладване пред ЕК. Ръководител на РП: проф. Игор Резник.

Работен пакет 9

Този работен пакет определя „етичните изисквания“, на които проектът трябва да отговаря.