На 16.01.2024 г. в Медицински университет – Варна се състоя публична защита на д-р Мартин Иванов за придобиване на ОНС „Доктор“. Темата на дисертационния му труд е: „Пролиферация и диференциация на прогениторни клетки в субвентрикуларна зона от краен мозък на възрастни примати“.

Д-р Иванов в e млад изследовател (R1) в проект TRANSTEM в научнта група по неврални стволови клетки. Той изследва експресията на четири гена в зона на мозъка (наречена SVZa), която продължава да съхранява стволови клетки дори и при възрастни индивиди.  Екипът на проект TRANSTEM се ръководи от ERA Chair д-р Манлио Винчигуера. Учените фенотипизират гените TNC, GJA1, CD38 и APLNR на хистологични срези от мозък на маймуна. Целта, която си поставят, е да откроят група от клетки, намиращи се в SVZ – позитивни за тези гени клетки и да разберат характера им – дали са стволови клетки или техни дъщерни клетки, т.е произлезли от тях. „Открихме, че и 4-те гена се експресират в спящи невронални стволови клетки и че тяхната експресия намалява с диференциацията. В допълнение описахме и характера на един от гените – APLNR (Апелинов рецептор), поради възможностите да бъде повлиян фармакологично. Открихме, че се експресира както от стволови клетки, така и от клетки, асоциирани с неврогенната зона“, обяснява д-р Мартин Иванов.

По време на изследванията учените по проекта Transtem откриват също, че стволовите клетки в мозъка при възрастните се локализират предимно в субвентрикуларната зона, облицоваща страничния вентрикул на крайния мозък (subventricular zone, SVZ). Зоната SVZ се простира от предния рог на страничния вентрикул (anterior SVZ; SVZa) до темпоралния/долния му рог (inferior SVZ, SVZi), като само SVZa има способността да образува неврони от стволови клетки.

Д-р Мартин Иванов е първият от младите изследователи в екипа на TRANSTEM, защитил докторантура по тематиката на проекта – транслационна биология на стволовите клети. Той продължава своята активност в областта на невралните стволови клетки, както и своята преподавателска работа в Катедрата по анатомия и клетъчна биология на Медицински университет – Варна.