Обявление

Позиция на пълно работно време за председател на Европейското научноизследователско пространство (ERA) в областта на транслационната биология на стволови клетки (TRANSTEM)

Медицински университет – Варна, България, търси да назначи старши изследовател, който да работи като председател на ЕРА в областта на транслационната биология на стволови клетки и да ръководи екип от изследователи в рамките на новосъздадения Научноизследователски институт на МУ-Варна (НИМУ).

Носителят на титлата председател на ERA трябва да бъде изключителен изследовател и ръководител в областта на научните изследвания с доказано ефективни лидерски качества, които позволяват да взема подходящи решения при разпределението на ресурсите, контрола над членовете на екипа и при кандидатстване за финансиране на научни изследвания. Той или тя трябва да създадат свой собствен екип, който да подобри върховите постижения на научните изследвания и по този начин да модифицира изследователската и иновационна дейности. Успоредно с тях той трябва да прилага структурните промени, необходими за постигане на високи постижения на устойчива основа. Председателят на ERA трябва да взаимодейства с националните или регионалните власти и други заинтересовани страни, за да координира действията и да мобилизира подкрепа, включително, когато е уместно, от европейските структурни и инвестиционни фондове (ESIF). Връзките с целите за устойчиво развитие трябва да бъдат очертани.

Кандидатът трябва да има опит в научноизследователска и развойна институция за най-малко 5 години след докторския период и е публикувал като първи и старши автор във водещи международни рецензирани списания в тази област. Опитът в управлението на лаборатория, изготвянето на бюджети и успешните резултати в писането на проекти са ценни.

Описание на проекта можете да намерите тук: https://cordis.europa.eu/project/rcn/224211/factsheet/en

СТАТУТ НА РАБОТА – Пълно работно време

ЧАСОВЕ НА СЕДМИЦА – 40 (за пълно работно време)

Начало на работата по позицията: лятото или началото на есента на 2020 г. (очакваната начална дата е по договаряне).

Позицията се финансира по програмата ERA Chair на Европейската комисия (проект TRANSTEM) до октомври 2023 г. Ако работата на избрания изследовател бъде положително оценена през последната година от проекта TRANSTEM, договорът може да бъде продължен като постоянен след края на проекта.

Изисквания

Изследовател ниво R3 или R4 (виж https://cdn5.euraxess.org/sites/default/files/policy_library/towards_a_european_framework_for_research_careers_final.pdf).

Международно конкурентен учен във всяка област на биологията на стволовите клетки.

Доказан опит в областта на научния и образователен мениджмънт (значим научен опит, доказан с публикации в големи международни рецензирани научни списания и патенти).

Експертиза в осигуряването на безвъзмездни средства от международни програми за финансиране (безвъзмездни средства на ЕС, безвъзмездни средства на NIH и др.)

Ползи

Срочен договор с 6-месечен първоначален изпитателен срок и 3-месечен срок на предизвестие за оставка или съкращение;

Първоначално назначаване за 4 години с възможност за удължаване;

Международно конкурентна заплата до 120 000 евро годишно;

Заплащане на до 6 сътрудници на пълен работен ден, които ще бъдат избрани с активното участие на председателя на ERA;

Лабораторно пространство и стандартно оборудване, начални финансови средства – до 125 000 евро, в зависимост от предложения работен план;

Позицията е във водеща в регионална научна и образователна институция;

Подкрепа от институционалните отдели за интелектуална собственост и проекти;

Платен годишен отпуск  (без националните празници): 30 дни.

TRANSTEM – Ключови цели

Повече за проекта TRANSTEM на: www.mu-varna.bg/transtem/erachaircall

ПРОЦЕС НА НАБИРАНЕ

Тази позиция е отворена за всеки човек с желаните умения и опит, изброени по-горе. Няма да бъде проявена дискриминация въз основа на пол, възраст, етнически, национален или социален произход, религия или убеждения, сексуална ориентация, роден език, увреждане, политическо мнение, социално, икономическо състояние или някакви други критерии, различни от уменията и опита.

От кандидатите се очаква да представят документите за кандидатстване на английски език до 15 март 2020 г. (включително) в отдел „Човешки ресурси“ на Медицински университет – Варна или електронно подписани на адрес: rimuv@mu-varna.bg със заглавие „TRANSTEM конкурс“. Необходими са следните документи:

 1. Мотивационно писмо, в което кандидатът представя обзор на целите, които ще се стреми да реализира при разработването на научната област;
 2. Автобиография, включваща данни за научни изследвания и преподаване. По-специално като отделни раздели в CV-то:
  • Списък на научноизследователските публикации с връзки към PubMed, който излага в отделен раздел научноизследователските трудове, публикувани в международни издания и използва система за „peer review“;
  • Списък, състоящ се от до 10 представителни изследователски публикации, свързани с тематиката на проект TRANSTEM;
 3. Проект на план за изследвания (максимум 3.000 думи) в конкретната област  – стволови клетки, който кандидатът предлага да разработи, включително:
  • Какви посоки на изследване бихте предложили за TRANSTEM в продължение на четири години;
  • Планове за набиране на външно финансиране за научни изследвания;
  • Какви биха могли да бъдат стратегиите за сътрудничество с външни международни и / или национални партньори (частен и публичен сектор);
  • План за пренасяне на съществуващ опит от ръководени студенти и управление на изследователски екипи в проекта TRANSTEM;
 4. Списък на патентите (ако има такива).
 5. От избраните за интервю кандидати ще бъдат поискани копия от документи, доказващи квалификацията за заемане на длъжността. Оригинали или заверени копия на документа, доказващ квалификацията и приложенията към него, могат да бъдат поискани от кандидата. Ако сте придобили диплома в чужбина, от кандидата може да бъде поискана оценка от Националния център за информация и документация (NACID), удостоверяваща съответствието на тази квалификация с установените изисквания.

ПРОЦЕС НА ПОДБОР

Времева линия на конкурса:

1 ноември 2019 г. – Обявяване на конкурса

15 март 2020 г. – Краен срок за кандидатстване.

16-31 март 2020 г. – Проверки за допустимост, потвърждаващи изискванията

Април – 14 май 2020 г. – Кратък списък и интервюта с избраните кандидатите (отдел „Човешки ресурси“ и Академична комисия на НИМУ).

15 май 2020 г. – Изборът на определения изследовател ще се проведе в Академичния съвет на Медицински университет-Варна.

Отдел „Човешки ресурси“ ще се свърже с всеки кандидат относно резултатите от изборите възможно най-бързо, но не по-късно от 2 седмици след решението.

Избирателната комисия ще се свърже с кандидатите, за да направи споразумения за времето, мястото и темата на срещите и публичната лекция, ако е необходимо.

Защо Варна, България?

 • Варна е най-големият университетски център в Източна България, обхващащ всички университетски специалности.
 • Добри комуникации със света: Отличен за организиране на конференции и други научни срещи (Международно летище).
 • Варна е най-големият град на българското Черноморие и популярен център на бизнес дейности.
 • Хубава култура, климат, природа и приятелски настроени хора.
 • Бързо променящо се общество и индустрия.

Защо Медицински университет – Варна?

 • Голямата университетска болница обхваща регион с население над 2 милиона жители.
 • Университетска болница „Света Марина“ във Варна е най-модерната медицинска и диагностична структура в Североизточна България, притежаваща оборудване от последно поколение.
 • Клинични трансплантации на хематопоетични клетки, извършвани редовно.
 • Силни връзки с регионални и правителствени институции.
 • Съдействащи изследователи, желаещи кариерен ръст и готови за предизвикателства.
 • Медицински университет-Варна прави огромни инвестиции в научноизследователска и развойна дейност.